Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainingen en Coaching MAW-training
Hierna zijn de algemene voorwaarden weergegeven die behoren bij het gebruik van deze website en alle websites die vallen onder MAW-training. Het betreft hier de aankoop van trainingen, workshops, lezingen, coaching en seminars van MAW-training.
Algemene Voorwaarden Opleidingen MAW-training

Artikel 1 Definities 1.1. Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MAW-training en Deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, lezing, online training en dergelijke. (hierna te noemen: ‘Opleiding’). 
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee MAW-training een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van MAW-training ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door MAW-training van diens per e-mail verzonden aanmelding.
 2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Opleidingen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. MAW-training en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door MAW-training.

Artikel 3 Annulering opleiding 3.1. De Deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Opleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door MAW-training bevestigde e-mail. 
3.2. De Deelnemer kan tot twee maanden voor de aanvang kosteloos annuleren. 
3.3. De Deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag, de overige 50% worden, indien reeds betaald, geretourneerd.
 3.4. De Deelnemer kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 85% van het deelnamebedrag (men krijgt 15% restitutie van het deelnamebedrag).
 3.5. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de Deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Opleiding deelneemt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
3.6. MAW-training heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan MAW-training betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling 4.1. MAW-training brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur. De Deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste opleidingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 7 dagen na facturering door MAW-training. Voor langdurende opleidingen kan, indien dit in de informatie specifiek wordt vermeld, een gespreide betaling overeen gekomen worden.
 4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van MAW-training wordt vermeld. 
4.3. Literatuur en examenkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van MAW-training wordt vermeld. 
4.4. De Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan MAW-training in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5 Ontbinding en Opschorting 5.1. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, danwel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens MAW-training te voldoen, heeft MAW-training het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
 5.2. Indien bij faillissement, surcéance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelestelling van (het vermogen van) de Deelnemer, de Deelnemer in gebreke blijft, heeft MAW-training het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
 5.3. In geval MAW-training op grond van het in onderhavige overeenkomst bepaalde onder 9.6. of 9.7 overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is MAW-training tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht van MAW-training op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van Deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

Artikel 6 Overmacht 6.1. In geval dat MAW-training tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan MAW-training toerekenbare oorzaak heeft MAW-training het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door Deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door MAW-training alsdan naar rato geretourneerd aan de Deelnemer.
 6.2. Onder niet toerekenbare oorzaak maar geenszins daartoe gelimiteerd wordt onder meer verstaan “stagnatie van de gewoonlijke gang van zaken waardoor nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer mogelijk en/of opportuun is”. Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren.

Artikel 7 Intellectuele eigendom 7.1. Het auteursrecht op de door MAW-training uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s,online trainingen en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij MAW-training, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MAW-training zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Danwel te verspreiden op welke wijze dan ook.
 7.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van MAW-training berust uitsluitend bij MAW-training. 
7.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij MAW-training.

Artikel 8 Uitvoering door derden
Voor werkzaamheden of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst behoudt MAW-training zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. MAW-training blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1. MAW-training spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
9.2. MAW-training is tegenover de Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 9.3. MAW-training is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 9.4. MAW-training is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 9.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
 9.6. MAW-training is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding. 
9.7. MAW-training houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om Deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.

Artikel 10 Voorbehoud 10.1. MAW-training behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van opleidingen aan te passen. 
10.2. Indien MAW-training wegens verhindering van een trainer of door overmacht een training moet afbreken of annuleren, dan zal MAW-training binnen een redelijke termijn een andere training verzorgen. 
10.3. MAW-training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die Deelnemer om welke reden dan ook lijdt.

Artikel 11 Overige bepalingen 11.1. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden alleen gebruikt om de dienstverlening door MAW-training te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen MAW-training en de Deelnemer. 
11.2. Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van MAW-training. 
11.3. Deelnemer heeft volledig begrepen wat de tekst van deze overeenkomst inhoudt en verklaart dit middels digitale ondertekening/aanvinken en bevestiging door deze voorwaarden te lezen zich vrijwillig te verbinden aan onderhavige overeenkomst. 
11.4. De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij MAW-training. 
11.5. Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien MAW-training daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van MAW-training of de koper.

MAW-trainingen | Amsterdam | info@maw-training.nl | T +31(0)6 1496 7305
Algemene Voorwaarden